رئیس انجمن حمایت از کشاورزان اصفهان گفت:

اصفهان ستیزی تا کجا و به چه قیمت/ خشکسالی بهانه ای در عدم توجه به حقابه ی کشاورز شرق اصفهان شد

رئیس انجمن حمایت از کشاورزان اصفهان گفت: اگر وعده وزیر نیرو در دادن آب کامل به کشاورزان عملی نشود کشاورزان از آب پاییزه سودی نخواهند برد.

آخرین اخبار