رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی اصفهان

تعیین ردیف بودجه در برنامه ششم برای نجات زاینده‌رود ضروری است

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی اصفهان با بیان اینکه راهی به‌غیر از ستاد نجات زاینده‌رود و در نظر گرفتن ردیف بودجه در سند برنامه ششم توسعه وجود ندارد، گفت: همدلی و هم صدایی گروه‌های مختلف برای حل مشکل زاینده رود، ضروری است.

آخرین اخبار