رییس کمیته امداد جرقویه خبر داد:

اجرای طرح ستاد عقیقه در مرکز نیکوکاری حسن آباد

رئیس کمیته امداد امام خمینی جرقویه از اجرای طرح ستاد عقیقه با همکاری مرکز نیکوکاری حسن آباد خبر دارد.

آخرین اخبار