معاون سیاسی و اجتماعی فرمانداری اصفهان خبر داد:

تشکیل ستاد صیانت از حقوق شهروندی در ادارات

معاون سیاسی و اجتماعی فرمانداری اصفهان از تشکیل ستاد صیانت از حقوق شهروندی در دستگاه های دولتی خبر داد.

آخرین اخبار