در دومین ستاد زکات بن رود مطرح شد:

پیش بینی میزان مطلوب زکات در بن رود/ پرداخت زکات علنی شود

امام جمعه شهر ورزنه گفت: به منظور تشویق مردم در پرداخت زکات، پرداخت علنی زکات توسط کشاورزان مشوق خوبی برای مردم است.

آخرین اخبار