امام جمعه ورزنه تاکید کرد:

بسیاری از مردم ندانسته درگیر ربا هستند

امام جمعه ورزنه گفت: امروز هرکسی به احکام متناسب با کسب وکار آشنایی ندارد وخیلی از مردم ناخواسته به خاطر ندانستن مسئله، دچار ربا می شوند.

آخرین اخبار