امام جمعه اصفهان:

امکانات رفاهی ایجاد شده در کشور عراق باید به نام سفارت ایران ثبت شود

امام جمعه اصفهان با بیان اینکه همه امکانات رفاهی احداثی در کشور عراق باید به نام سفارت ایران ثبت شود، گفت: ضمن رعایت عطوفت اسلامی با مردم عراق، باید موضع خود را در آن کشور حفظ و تثبیت کنیم.

آخرین اخبار