جلسه کمیته رفاهی منطقه جرقویه سفلی

جلسه کمیته رفاهی منطقه در خصوص ستاد اسکان نوروزی در محل دفتر ریاست اداره آموزش و پرورش جرقویه سفلی برگزار گردید.

آخرین اخبار