اجرای برنامه های نمادین برای امر به معروف سودی ندارد

مسئول بسیج دانش آموزی استان اصفهان گفت:اجرای برنامه های نمادین برای امر به معروف سودی ندارد و ارتباط بیشتر ستاد احیاء با بسیج دانش آموزی برای فرهنگسازی این فریضه در جامعه نیاز است

آخرین اخبار