اندر حکایت نسبت هوای سرد و تبرج زنانه؛

… و اینک ساپورت پوشانِ چکمه به پا!

ساپورت پوشان چکمه به پا گرچه در اکثریت نیستند اما در هر محیطی می توان نشانه هایی از تبرج و خودنمایی آنان را دید حالا فرقی نمی کند در بیمارستان یا اتوبوس یا مغازه های مرکز شهر و یا…

آخرین اخبار