شهردار شهر حسن آباد:

شعار، در عملی کردن فرهنگ ایمنی جامعه کافی نیست

گفت: با توجه به اینکه حوادث طبیعی اغلب از کنترل انسان خارج است ولی با آمادگی ایمنی می توان تا حدی از خسارات و آسیب های ناشی از آن کاست و آن را کنترل کرد.

آخرین اخبار