استاندار اصفهان: عزم دولت برای مقابله با زمین خواری جدی است

استاندار اصفهان گفت: عزم دولت برای مقابله با زمین خواری، تغییرکاربری و ساخت و سازهای غیرمجاز، جدی می باشد و در این راستا، کمیته ای در استان اصفهان تشکیل شده است.

آخرین اخبار