رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح در اصفهان:

اصحاب فتنه ۸۸ بر محور منیّت حرکت کردند/برنامه‌محوری و ساختارمحوری در دستور کار سازمان قضایی نیروهای مسلح

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح گفت: برنامه‌محوری و ساختارمحوری در سازمان قضایی نیروهای مسلح وجود دارد و استان‌ها براساس دستور‌العمل و برنامه‌های مشخص اقدام می‌کنند.

آخرین اخبار