مدیرکل ‌محیط زیست اصفهان

برنامه مدیریت زیست‌بومی اصفهان تدوین می‌شود

مدیرکل حفاظت محیط زیست اصفهان گفت: برنامه مدیریت زیست‌بومی با مشارکت دستگاه‌های مربوط اصفهان در حال تدوین است و با انتخاب مشاور، فرآیند تدوین آن تسهیل می‌شود.

آخرین اخبار