کشاورز عنوان کرد:

مصرف سم و کود در تولیدات کشاورزی کشور کنترل شده است

معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه بر تولید کشاورزی نظارت و کنترل دقیق بر مصرف شیمیایی صورت می گیرد گفت: مصرف سم و کود در تولید محصولات بسیار کنترل شده و در حد پایینی است

آخرین اخبار