مدیر حوضه آبریز زاینده‌رود در وزارت نیرو:

درصدد جاری بودن آب برای کشاورزان شرق با بهبود منابع آب هستیم

مدیر حوضه آبریز زاینده‌رود در وزارت نیرو گفت: با بهبود و ذخیره‌سازی منابع آب درصدد این هستیم که آب هر ساله برای کشاورزان شرق اصفهان جاری باشد.

آخرین اخبار