برجام بانکی در کما؛

موسسه های غیر مجاز بانکی، پولشویی می کنند؟/ قاچاق و موادمخدر زیرپوست اقتصاد ایران

بانک های ایران به پولشویی متهم شده اند و رییس جمهور در حالی از برجام۲در کشور صحبت می کند که به نظر می رسد اجرای برجامی گسترده در ساختار پولی کشور را به فراموشی سپرده و این نسیان می تواند افتخار اجرای برجام را در هم بپیچد.

آخرین اخبار