مدیر صنایع کشاورزی استان اصفهان خبر داد:

بیش از 11 درصد از شاغلان استان در بخش کشاورزی فعال هستند

مدیر صنایع کشاورزی استان اصفهان گفت: 11.3 درصد از شاغلان استان در بخش کشاورزی فعال هستند و به همین دلیل لازم است حمایتهای بیشتری از این بخش انجام شود.

آخرین اخبار