عرفان عرفه؛

انتم الفقراء و هوالغنی الحمید

فرهنگ و نهضت عاشورا با عرفان و شناخت آغاز مي شود و با بندگي خدا تا پاي خون ختم مي شود. عرفه يعني شناخت و دعاي عرفه يك دوره كامل خداشناسي و انسان شناسي است…

آخرین اخبار