گزارشی از کاسبان اربعین!

خدمات رایگانی که برای زائران هزینه دار می شود

مسئولین کشورهای مختلف در این فصل اقدام به کاهش هزینه های تمام شده برای مسافران می کنند تا هزینه های مسافرت کاهش و صنعت گردشگری آنها پیشرفت کند اما متاسفانه این موضوع در کشور ما برعکس است.

آخرین اخبار