گفتگو با علی منصوری

فعاليت ستاد صلح و آشتي مجمع فرهنگي اسلامي رشد و انديشه حسن آباد

با توجه به بومي بودن منطقه و وجود اختلافات جزئي در بين بعضي افراد و خانواده ها مجمع فرهنگي اسلامي رشد و انديشه شهر حسن آباد به صورت خود جوش ستادي بنام صلح و اشتي تاسيس كرد.

آخرین اخبار