در گلستان شهدای اصفهان برگزار شد:

مراسم عقد زوج شرق اصفهانی، کمی متفاوت

مراسم عقد زوج جوان براآن جنوبی در کنار قبور شهدا ی جاوید الاثر اصفهان بر گزار شد.

آخرین اخبار