معاون امور اجتماعی بهزیستی

زوجین نابارور در اولویت دریافت فرزند خوانده

معاون امور اجتماعی بهزیستی استان تهران گفت: بیش از 99 درصد متقاضیان فرزند خواندگی، درخواست دریافت نوزاد شیرخوار دختر دارند.

آخرین اخبار