ضرورت سرپوش کردن کانال زهکش شهرک امام صادق ورزنه

قرار گرفتن منازل مسکونی در مجاورت این کانال موجب بروز خطرات برای کودکان است.

آخرین اخبار