عضو شورای کمال آباد جرقویه علیا:

70میلیون ریال جهت زهکشی مزارع کمال آباد اختصاص یافت

عضو شورای کمال آباد جرقویه علیا گفت: زهکشی باعث احیا و شیرین کردن اراضی و مدیریت آب و بهداشت مزارع می شود و می توان با اجرای عملیات زهکشی سا ختمان مزارع دوباره به حالت اولیه برگردد.

آخرین اخبار