گزارش اصفهان شرق:

زنگ کتاب رییس جمهور و پاسخ مثبت شرق اصفهان

صدای زنگ هشدار مبنی بر رواج فرهنگ کتاب و کتاب خوانی سالهاست به صدا در آمده و حال با گوشزد دوباره رییس جمهور می بایست همه با هم همتی بلند را در زمینه نهادینه کردن کتابخوانی در جهت محرومیت زدایی شرق اصفهان داشته باشیم.

آخرین اخبار