رییس کمیته امداد کوهپایه خبرداد:

زنگ جشن عاطفه ها در 36 مدرسه های بخش کوهپایه به صدا در آید

زنگ جشن عاطفه ها در 36 مدرسه بخش کوهپایه با شعار مهر درانتظار مهر به صدا در آمد

با حضور مسئولین شهر هرند:

زنگ عاطفه ها در هرند به صدا درآمد

زنگ عاطفه ها با حضور دانش آموزان و مسئولین شهر هرند برگزار زده شد.

آخرین اخبار