عباس جعفری:

مرگ را دریابیم قبل از آنکه…….

مرگ عزيزان مهم ترين رويداد در زندگي است و باعث بحران عاطفي شديد مي شود .مرحله «بهبود» آرام و تدريجي است، زيرا پذيرش واقعيت مشکل است و فرد دچار سردرگمي مي شود.

آخرین اخبار