چرا شب برای عبادت، مناسب‌تر است؟

حقیقت «روز» و «شب» چیست؟ چرا در شب برای عبادت باید استفاده کرد و مناسب‌تر است؟

آخرین اخبار