قیامی در مسیر اخلاص و بندگی

این روزها صدایی به گوش می رسد که یاد آور نهضتی با نام حسین(ع) است و ثمره ی این قیام انسانیت و نرفتن زیر بار ذلت به هر قیمتی است. احیای این واقعه نه تنها شناخت معرفت بلکه راهنمای مسیر حرکت در هر زمان می باشد که می بایست به تمسک آن روز، این روز هایمان را بهتر بسازیم.

آخرین اخبار