عضو سابق کمیته آب اتاق بازرگانی اصفهان:

رفع معضل آب به دست افراد غیرمتخصص بزرگترین مشکل زاینده رود است

عضو سابق کمیته آب اتاق بازرگانی اصفهان گفت: رفع معضل آب و خشکی زاینده رود به دست افراد غیر متخصص بزرگترین مشکل پیش روی ما است.

آخرین اخبار