فرماندار اصفهان در بازديد از زندان زنان:

اصلاح و تربیت مجرمین مستلزم ارائه برنامه ای کارشناسی و علمی است

فرماندار اصفهان از مسئولين زندان درخواست نمود با گسترش فعاليتهاي آموزشي، فرهنگي، ديني در اين مراكز نسبت به اصلاح و تربيت اصولي زندانيان اقدام نمايند.

آخرین اخبار