رئیس اتحادیه زنبورداران اصفهان:

صنعت زنبورداری اصفهان رو به نابودی است

رئیس اتحادیه زنبور داران اصفهان گفت: در حال حاضر زنبورداران با مشکلات بسیاری مواجه هستند و اگر با همین روند پیش رود و هیچ رسیدگی نشود این صنعت باید برچیده شود.

آخرین اخبار