تمام ازدواج های کنونی، زنا هستند!

« محمد عبدالله نصر» مشهور به « شیخ میزو» مدعی شد: تمام عقدها و ازدواج های که الان انجام می شود ، زنا بوده و باطل می باشند.

آخرین اخبار