عضو شورای شهر اصفهان خبر داد

راه‌اندازی کمیته بانوان در شورای شهر / شناسایی و رسیدگی به زنان کارگر

عضور شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به راه‌اندازی کمیته بانوان در شورای شهر اصفهان گفت: با راه‌اندازی این کمیته درصدد شناسایی مشکلات بانوان شهر اصفهان و رسیدگی به زنان کارگر موجود در اصفهان هستیم

آخرین اخبار