قبح زدایی از تجرد دختران، کوبیدن آب در هاون

استاد دانشگاه امام صادق (ع) با اشاره به اینکه طرح‌ قبح‌زدایی از تجرد دختران مشابه برنامه کشورهای غربی در حوزه مسائل زنان است، گفت:‌ آیا درخواست اصلی دختران ایرانی، قبح زدایی از تجرد است؟

آخرین اخبار