الگو پذیری از زنان عاشورایی؛

زنان و نقش آنها در عاشورا

زن عاشورایی نماد زنی شجاع، مدبّر و شایسته که به ظاهر اسیر ولی در واقع آزاده ای شجاع و مدبر است. بی شک از چنین زنانی بایستی برای کشف افق های دور الگو گرفت.

آخرین اخبار