بازمانده های فیروزه؛

دختران و زنان شیعی که تازیانه زده شدند/فروش 17 دختر ایزدی در اولین بازار برده فروشان/ مرد داعشی، سه بار عمه‌ام را برانداز کرد

یادم می آید، قبل از تقسیم ما بین مردان مسلح، دختران و زنان شیعی را پس از تازیانه زدن و غل و زنجیر زدن به دست و پاهایشان از جمع ما جدا و به جایی دیگر منتقل کردند.

آخرین اخبار