تصاویر ی از حضور شرق اصفهان(7):

طنین حمایت کبوتران سفید پوش ورزنه بر آسمان غزه/ تصویر

مردم غیور ورزنه با سلاح صبر و استقامت آمدند تا بگویند بمانید تا ماندگار شوید و فریاد مرگ بر اسرائیل در حمایت مردم غزه سر دادند.

آخرین اخبار