فاطمه دانش پسند

یک تلنگر، آسیب های اجتماعی در زنان روستایی

امروزه زنان روستايي در منزل خود با ديدن مظاهر زندگي شهري و جهاني در رسانه هاي داخلي و جهانی(ماهواره) در معرض دگرگونی خلقیات قرار گرفته است.

آخرین اخبار