وزیر جهاد کشاورزی در شرق اصفهان:

الگوی کشت فشرده را در شرق اصفهان گسترش دهیم

وزیر جهاد کشاورزی گفت: امیدوار هستیم که بتوانیم کشت های فشرده را در منطقه گسترش بدهیم تا یک حداقلی برای این آلام و دردها و نابسامانی ها باشد.

آخرین اخبار