پل هوایی هفت سال در انتظار عبور عابران

در ابتداي ورودي شهرك فجر در شهر حسن آباد حدود 7 سال پيش پل هوايي براي عبور عابران پياده و دانش آموزان احداث شد ولي کسی در حد انتظار از روي آن عبور نكرده است.

آخرین اخبار