مدیرکل اوقاف استان اصفهان:

در جهت ترویج فرهنگ وقف در جامعه قدم برداریم/ امامزاده میرزین العابدین ورزنه نگین بن رود است

مدیرکل اوقاف استان اصفهان گفت: از اهم سخنان خطیبان اشاره به وقف به عنوان اقدام فرهنگی در جهت رفع نیاز جامعه باشد.

آخرین اخبار