وزیردادگستری در واکنش به نامه اخیر علی مطهری:

در زمین دشمن بازی نکنیم

وزیردادگستری در پاسخ به نامه علی مطهری گفت: امام بزرگوار به ما یاد داد که در زمین دشمن بازی نکنیم و صحنه مبارزه و بازی را ما تعیین و ترسیم می کنیم و نقشه را خودمان می کشیم.

آخرین اخبار