استاد دانشگاه اصفهان:

«فرونشست زمین» در اصفهان از زلزله بزرگ هم مهم‌تر است

استاد دانشگاه اصفهان گفت: در اصفهان زمین‌لرزه بزرگ کم اتفاق می‌افتد اما نداشتن سابقه زمین‌لرزه به معنای نبود آن نیست، از آن مهم‌تر مسأله فرونشست زمین است که مانند یک بیماری پنهان در انسان، آثار آن برخلاف زلزله به‌ تدریج و کم‌کم پدیدار می‌شود.

آخرین اخبار