موضوعی که بررسی بیشتری نیاز دارد؛

دلیل زلزله های اخیر ایران چیست؟

وقوع زلزله‌های اخیر در کشور نشان داد که بسیاری از شهرهای ایران روی خط گسل قرار دارند؛ موضوعی که باید مورد بررسی جدی‌تری قرار گیرد.

آخرین اخبار