حادثه هیچگاه خبر نمی کند؛

لزوم توجه به بازآفرینی بافت فرسوده/ رعایت الزامات مقاوم سازی در ساختمان ها ضروری است

بررسی توان لرزه ای گسل های شهری از سال ۸۴ در مدیریت شهری اصفهان آغاز شد تا با برنامه ریزی مناسب نسبت به مقاوم سازی شهر اقدام شود.

آخرین اخبار