رنگ زرشکی نماد چیست؟

رنگ ها در دنیای خود دارای نمادی هستند؛ بعنوان مثال رنگ زرشکی نماد موقعیت اجتماعی، خون شهیدان، قدرت، عشق و نجابت و پاکی است.

آخرین اخبار