شهردار اصفهان:

اصفهان موزه متحرکی از تمام آثار تمدن اسلامی است

شهردار اصفهان با تأکید بر اینکه اصفهان موزه متحرکی از تمام آثار تمدن اسلامی است، گفت: ‌ارتباطات رسانه‌های کشورهای اسلامی می‌تواند در زمینه تبادل اخبار حقیقی موثر باشد.

موبد زرتشتیان اصفهان:

سنت حسنه و زیبای وقف در مذهب زرتشت هم وجود دارد

موبد زرتشتیان اصفهان گفت: در مذهب زرتشت هم مانند دیگر ادیان سنت حسنه و زیبای وقف وجود دارد به طوریکه فرد هرچه را برای خود نیک می‌داند آنرا برای دیگران نیز وقف می‌کند.

آخرین اخبار