طی پیامی

یونسی تولد پیامبر زرتشتیان را تبریک گفت

همزمانی تولد پیامبر زرتشتیان، اشوزرتشت باعیدنوروز را به فال نیک گرفته و این روز بزرگ را به همه ایرانیان عزیز زرتشتی و زرتشتیان جهان،تبریک و شاد‌باش می‌گویم.

موبد زرتشتیان اصفهان:

سنت حسنه و زیبای وقف در مذهب زرتشت هم وجود دارد

موبد زرتشتیان اصفهان گفت: در مذهب زرتشت هم مانند دیگر ادیان سنت حسنه و زیبای وقف وجود دارد به طوریکه فرد هرچه را برای خود نیک می‌داند آنرا برای دیگران نیز وقف می‌کند.

آخرین اخبار